Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Dołącz do tej szkoły

Aby dołączyć do szkoły musisz się zalogować.


Zaloguj się

Informacje

Główne kierunki działań Ośro­dek Do­sko­na­le­nia Na­uczy­cie­li zo­stał po­wo­ła­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Wspól­no­ta Pol­ska” w celu fa­cho­we­go i sys­te­mo­we­go re­ali­zo­wa­nia form do­sko­na­le­nia na­uczy­cie­li. Po­przez swoją ofer­tę ODN two­rzy wa­run­ki na rzecz... Więcej